środa, 15 lutego 2012

Jak się rozwieść?

W niektórych europejskich krajach rozwód uzyskać można na podstawie oświadczenia złożonego przed urzędnikiem stanu cywilnego, natomiast w Polsce, w sytuacji jeśli nie występują dodatkowe przesłanki, dla uzyskania rozwodu nie wystarczy nawet złożenie zgodnego oświadczenia woli małżonków przed sądem.

Właściwym dla rozpoznawania sprawy rozwodowej jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkiwania małżonków. Dzieje się tak w przypadku, gdy przynajmniej jeden z małżonków jeszcze na obszarze jego właściwości zamieszkuje.
Jeśli żadne z małżonków nie mieszka na tym obszarze, wówczas właściwy jest sąd okręgowy okręgu w którym zamieszkuje strona pozwana – tj. małżonek przeciwko któremu wnosi się pozew o rozwód. Jeśli natomiast nie da się ustalić miejsca zamieszkania małżonka pozwanego, wtedy właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkiwania powoda – tj. małżonka który wnosi pozew o rozwód.

Koszty:
Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w wysokości 600 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie od całości albo części kosztów sądowych.

Jak już wcześniej wspomniałem, aby uzyskać rozwód nie wystarczy oświadczenie o woli rozwiązania małżeństwa złożone przez jednego z małżonków, ani nawet zgodne oświadczenie obojga małżonków o istnieniu takiej woli.
Sąd orzeknie rozwód jedynie jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W ten sposób przepis Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa przesłankę której istnienie warunkuje możliwość orzeczenia rozwodu.

Mimo istnienia przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, orzeczenie rozwodu nie jest możliwe jeśli na jego skutek ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, jak również jeśli jego orzeczenie jest z innych powodów sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Podobnie orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne jeśli z jego żądaniem wystąpił małżonek, który pozostaje wyłącznie winnym rozkładu pożycia, a małżonek niewinny nie wyrazi na niego zgody i brak wyrażenia tej zgody nie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Jak to załatwić?
W celu wszczęcia postępowania w sprawie o rozwód, należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym pozew o rozwód oraz jednocześnie uiścić opłatę od tego pozwu (jest to opłata stała w wysokości 600 zł).

Marcin Stachowiak
Dyrekcja Poczty w Poznaniu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz