środa, 15 lutego 2012

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie?

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie, czyli krótki komentarz do art. 61 § 1 Kodeksu Cywilnego

    Przepis art. 61 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Wbrew pozorom przepis ten ma niezwykle doniosłe znaczenie dla każdego, kto musi złożyć oświadczenie woli, np. wypowiedzenie umowy drugiej osobie, a jego interpretacja nie powinna sprawiać większych problemów. Chwila skutecznego złożenia oświadczenia woli ma kluczowe znaczenie dla ustalenia chwili, od której składający oświadczenie jest związany jego treścią.

    Na składającego oświadczenie woli ustawodawca nakłada przede wszystkim obowiązek doręczenia oświadczenia jego adresatowi. Może to nastąpić co do zasady w dowolny sposób, o ile oczywiście ustawa albo umowa zawarta między stronami nie nakłada na składającego oświadczenie obowiązku dochowania szczególnej formy, np. formy pisemnej czy formy aktu notarialnego. Ze względów dowodowych najkorzystniej jest oczywiście skorzystać z usług poczty czy firmy kurierskiej, bowiem taki sposób doręczenia będzie możliwie najprostszy do udowodnienia za pomocą pokwitowania odbioru, na którym umieszcza się datę, a czasem nawet godzinę, odbioru, a odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór własnoręcznym podpisem. Pismo zawierające oświadczenie woli powinno być skierowane na adres zamieszkania osoby fizycznej, adres siedziby osoby prawnej, a w przypadku przedsiębiorcy indywidualnego – na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

    Drugim elementem niezbędnym do uznania, że składane oświadczenie woli jest skuteczne i wywołuje skutki prawne jest możliwość zapoznania się z jego treścią przez adresata oświadczenia. Wystarczająca jest sama możliwość zapoznania się, ustawodawca nie nakłada bowiem na nadawcę obowiązku dopilnowania, czy adresat faktycznie np. otworzył przesyłkę i przeczytał zawartą w dokumentach treść.
    Adresat oświadczenia nie ma rzeczywistego wpływu na skuteczność oświadczenia, nie może bowiem w żaden sposób manipulować doręczanym oświadczeniem. W praktyce oznacza to, że niepodjęcie przesyłki w terminie (np. przesyłki dwukrotnie awizowanej) nie ma żadnego znaczenia na skuteczność zawartego w przesyłce oświadczenia woli. Skutku prawnego nie wywołuje również odmowa pisemnego oświadczenia. W takim przypadku przesyłkę uważa się za doręczoną, zazwyczaj momentem doręczenia jest wówczas chwila, w której doręczenie po raz pierwszy stało się możliwe (tj. data pierwszego awizowania).

    Zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art. 6 Kodeksu Cywilnego, na adresacie oświadczenia woli spoczywa obowiązek wykazania, że oświadczenie zostało jego adresatowi dostarczone.

    Oczywistym jest, że ważność składanego oświadczenia zależeć będzie także od innych czynników, przykładowo wolności od wad oświadczenia woli czy zachowania określonych w danym przypadku terminów.

Marta Kościelska
Zamek Cesarski w Poznaniu
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz